NEW CHILLER CAP. 400 TON

ติดต่อผู้ขาย


ชื่อ : NEW CHILLER CAP. 400 TON
รุ่น : -
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด : 
เครื่องปรับอากาศและระบายอากาศ NEW CHILLER CAP. 400 TON 

เครื่องปรับอากาศและระบายอากาศ
      ให้บริการจำหน่าย ออกแบบ ผลิต ติดตั้งเดินเครื่อง ระบบปรับอากาศและระบบระบายอากาศ เป็นตัวแทนจำหน่ายเครื่องปรับอากาศชนิดต่างๆ สามารถตอบสนองการใช้งานตั้งแต่ แบบที่พักอาศัยไปจนถึงแบบธุรกิจขนาดใหญ่
   - เครื่องปรับอากาศและระบายอากาศ แบบที่พักอาศัยทั่วไป (Residential Air conditioner) ที่มีการทำความเย็น
   - เครื่องปรับอากาศและระบายอากาศ แบบอาคารธุรกิจขนาดเล็ก-กลาง (Light commercial) ที่มีการทำความเย็น 5-30 ตัน
   - เครื่องปรับอากาศและระบายอากาศ แบบธุรกิจขนาดใหญ่ (Commercial) ที่มีการทำความเย็น มากกว่า 30 ตันขึ้นไป

 

      จำหน่ายระบบปรับอากาศ เครื่องปรับอากาศ CARRIER เครื่องปรับอากาศ TOSHIBA จำหน่ายเครื่องทำความเย็น เครื่องปรับอากาศและระบายอากาศ ติดตั้งระบบห้องเย็น ติดตั้งเครื่องทำความเย็นห้องเย็น บริการเปลี่ยนอะไหล่เครื่องปรับอากาศ ระบบเครื่องทำความเย็นขนาดใหญ่ ชิลเลอร์ระบายความร้อนด้วยน้ำ ชิลเลอร์ระบายความร้อนด้วยอากาศ บริการซ่อมระบบปรับอากาศ อะไหล่เครื่องปรับอากาศ

 

 

 

 

 

 

เครื่องปรับอากาศและระบายอากาศ
      ให้บริการจำหน่าย ออกแบบ ผลิต ติดตั้งเดินเครื่อง ระบบปรับอากาศและระบบระบายอากาศ เป็นตัวแทนจำหน่ายเครื่องปรับอากาศชนิดต่างๆ สามารถตอบสนองการใช้งานตั้งแต่ แบบที่พักอาศัยไปจนถึงแบบธุรกิจขนาดใหญ่
   - เครื่องปรับอากาศและระบายอากาศ แบบที่พักอาศัยทั่วไป (Residential Air conditioner) ที่มีการทำความเย็น
   - เครื่องปรับอากาศและระบายอากาศ แบบอาคารธุรกิจขนาดเล็ก-กลาง (Light commercial) ที่มีการทำความเย็น 5-30 ตัน
   - เครื่องปรับอากาศและระบายอากาศ แบบธุรกิจขนาดใหญ่ (Commercial) ที่มีการทำความเย็น มากกว่า 30 ตันขึ้นไป

 

      จำหน่ายระบบปรับอากาศ เครื่องปรับอากาศ CARRIER เครื่องปรับอากาศ TOSHIBA จำหน่ายเครื่องทำความเย็น เครื่องปรับอากาศและระบายอากาศ ติดตั้งระบบห้องเย็น ติดตั้งเครื่องทำความเย็นห้องเย็น บริการเปลี่ยนอะไหล่เครื่องปรับอากาศ ระบบเครื่องทำความเย็นขนาดใหญ่ ชิลเลอร์ระบายความร้อนด้วยน้ำ ชิลเลอร์ระบายความร้อนด้วยอากาศ บริการซ่อมระบบปรับอากาศ อะไหล่เครื่องปรับอากาศ

 

 

 

 

 

สินค้าที่เกี่ยวข้อง